تجهيزات چوبي

قفسه یکطرفه بلند – قفسه یکطرفه کوتاه – قفسه دو طرفه بلند – قفسه دو طرفه کوتاه – قفسه نمایش مجلات

قفسه نمایش کتاب های جدید (تازه ها) – قفسه جای فیلم و CD

میز مطالعه یک نفره انفرادی – میز مطالعه دو نفره انفرادی – میز مطالعه چهار نفره مسطح – میز مطالعه شش نفره مسطح

چرخ حمل کتاب – برگه دان – صندلی – جای نمایش روزنامه – میز L کتابدار – جای فرهنگ و اطلس (دیکسیونر )

پلکان کتابخانه – جعبه امانت میز کتابدار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.